Хан-Уул дүүргийн Боловсролын хэлтэс

2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН /ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН/ СУРГАЛТ, СЕМИНАРЫН ХУВААРЬ ГАРЛАА


2019 оны 09 сарын 25 өдөр. 23:36

Сар өдөр, хугацаа

Хамрах хүрээ

Хаана болох

Сэдэв

Агуулга

Хариуцах нь

 

 

ЕР ӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ ЫН СУРГУУЛИЙН ДУНД, АХЛ АХ АНГИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮД

1

2019.09.10-11

9.00-17.00

Дунд, ахлах ангийн

сургалтын менежерүүд

БГД ЭУЦС -77

БЗД 44, 53

СБД 4

СХД 104

ХУД 60

ЧД, НД

72 сургуулиуд

"Сургуулийн менежмент" - сургалтын хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэх арга зүй

Сургуулийн менежментийн загвар танилцуулах Сургалт, үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөлт боловсруулах

Хичээлд суурилсан сургуулийн менежмент

НБГ

БМДИ

Сургагч багш нар

2019.10.14

14.00-18.00

Дунд, ахлах ангийн

сургалтын менежерүүд

БГД, СХД

12 дугаар сургууль

"МХТ - ийг ашиглах арга зүй"

Google drive ашиглах нь

EXCEL програмын функцуудыг үр дүнтэй хэрэглэх аргачлалууд

НБГ

Б. Пүрэвжал

Ирээдүй Монгол ТББ

2019.10.15

14.00-18.00

Дунд, ахлах ангийн

сургалтын менежерүүд

БЗД, ХУД- ШЦС

"МХТ - ийг ашиглах арга зүй"

Google drive ашиглах нь

EXCEL програмын функцуудыг үр дүнтэй хэрэглэх аргачлалууд

НБГ

Б. Пүрэвжал

Ирээдүй Монгол ТББ

2019.10.16

14.00-18.00

Дунд, ахлах ангийн

сургалтын менежерүүд

СБД, ЧД - 16 дугаар сургууль

"МХТ - ийг ашиглах арга зүй"

Google drive ашиглах нь

EXCEL програмын функцуудыг үр дүнтэй хэрэглэх аргачлалууд

НБГ

Б. Пүрэвжал

Ирээдүй Монгол ТББ

2019.11.07

14.00-17.00

Дунд, ахлах ангийн

сургалтын менежерүүд

БЗД 84 дүгээр сургууль

"Хичээлд суурилсан сургуулийн менежмент"

Даалгаварт шинжилгээ хийх арга зүй

Т. Сараннэмэх

БҮТ

"Сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх нь"

Судалгааны аргууд

ХШҮХ-ийн дарга

С. Ганчимэг

2019.12. 04

15.00-17.00

Дунд, ахлах ангийн сургалтын менежерүүд

БЗД 84 дүгээр сургууль

"Сургуулийн үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг сайжруулах нь"

Үйл ажиллагааны зорилго, зорилтыг тодорхойлох нь

Боловсролын талаарх бодлогын баримт

бичгүүдийн уялдааг хангах нь

Блокчейн технологийг боловсролын салбарт ашиглах нь

ХШҮХ-ийн дарга

С. Ганчимэг

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГА АНГИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮД

2

2019.09.10-11 9.00-17.00

Бага ангийн сургалтын менежерүүд

БГД-ЭУЦС 77

БЗД- 44, 53

СБД- 4

СХД-104

ХУД-60 ЧД-72 дугаар сургууль

"Сургуулийн менежментсургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй"

Сургуулийн менежментийн загвар, үйл ажиллагааны төлөвлөлтөө шинжлэх, сургуулийн менежментийн загвар боловсруулах арга зүй, хичээлд суурилсан сургуулийн менежмент

БМДИ, БХ,

Үндэсний сургагч багш нар

2019.10.22

14.00

Баянзүрх дүүргийн 84 дүгээр сургуулийн Б байрны Урлаг зааланд

БСШУС-ын сайдын А/490,

А/491, А/492, А/425, А/508, А/528 дугаар тушаалын хэрэгжилт

БСШУСЯ- наас шинээр баталсан эрх зүйн баримт бичгүүдийг хэрэгжүүлэх

БСШУСЯ, БҮТ

2019.11.19

14.00

Сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүй-1

Нэгж, ээлжит хичээлийн төлөвлөлт, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, суралцахуйн удирдамжийн уялдаа холбоо, даалгаварт шинжилгээ хийх арга зүй

БМДИ, БХ,

Үндэсний сургагч багш нар

2019.12.17

14.00

Сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүй-2

Суралцахуйн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд мэдээлэл харилцааны технологийг ашиглах нь

БМДИ, БХ,

Үндэсний сургагч багш нар

ЕРӨНХИЙ Б ОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛТАН

3

2019.

10.15-20

Сургуулийн нийгмийн ажилтнууд

Багшийн хөгжлийн

ордон 202 тоот

Сургуулийн нийгмийн ажил үйлчилгээ

Сургуулийн нийгмийн ажилтны мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэх

Нийгмийн ажлын чиглэлээр гаргасан бодлого шийдвэрийн хэрэгжилт

Ц.Ууганбаяр,

НХГБЗХГ,

СНАН ТББ-ын тэргүүн

Б.Мөнхжаргал

2019.

11.15-20

Сургуулийн нийгмийн ажилтнууд

Багшийн хөгжлийн

ордон 202 тоот

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль

тогтоомжийн хэрэгжилт

Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр гарсан журмын

хэрэгжилт, маягт зааврыг хөтлөх арга зүй

Ц.Ууганбаяр,

НХГБЗХГ

2019.

12.15-20

Сургуулийн нийгмийн ажилтнууд

Багшийн хөгжлийн

ордон 202 тоот

Сургуулийн орчинд хүүхдийн сурч хөгжих, эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэхэд анхаарах асуудлууд

 

Ц.Ууганбаяр,

ХШҮХ-ийн дарга

С.Ганчимэг

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЖИЛТАН

4

2019.09.12.

09.00-11.30

Төрийн өмчийн цэцэрлэг

 

Эрхлэгч

Багшийн хөгжлийн ордон, 202 тоот

"Цэцэрлэгийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх нь"

Сургалтын төлөвлөгөө

Цэцэрлэгийн нэгдсэн сургалтын хөтөлбөр Сэдвийн боловсруулалт, хичээл төлөвлөлт, хөгжүүлэх үйл ажиллагааны богино, урт хугацааны төлөвлөлт

С.Пүрэвсайхан (БМДИийн аргазүйч)

12.00-14.30

Төрийн бус өмчийн цэцэрлэг

Эрхлэгч

15.00-17.30

Төрийн болон төрийн бус

өмчийн цэцэрлэг

Арга зүйч

 

2019.10.18.

09.00-11.30

Төрийн өмчийн цэцэрлэг

 

Эрхлэгч

Багшийн хөгжлийн ордон, 202 тоот

"Сургалтын байгууллагын менежментийг сайжруулах нь"

Байгууллагын орчны шинжилгээ Төлөвлөлт, хэрэгжилтийн үнэлгээ

С.Ганчимэг

(НБГ-ын ХШҮХ-ийн дарга)

12.00-14.30

Төрийн бус өмчийн цэцэрлэг

Эрхлэгч

15.00-17.30

Төрийн болон төрийн бус

өмчийн цэцэрлэг

Арга зүйч

 

2019.11.21.

09.00-11.30

Төрийн өмчийн цэцэрлэг

 

Эрхлэгч

Багшийн хөгжлийн ордон, 202 тоот

"Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхэдтэй ажиллах арга "

Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх боловсролын үйлчилгээ Ганцаарчилсан сургалтын

төлөвлөгөө, арга зүйн дэмжлэг

Т.Кимико ("Сүжеташанд" ТББ-ын гүйцэтгэх захирал)

12.00-14.30

Төрийн бус өмчийн цэцэрлэг

Эрхлэгч

15.00-17.30

Төрийн болон төрийн бус

өмчийн цэцэрлэг

Арга зүйч

 

 

2019.12.19.

09.00-11.30

 

 

 

 

 

 

Төрийн өмчийн цэцэрлэг

Эрхлэгч

Багшийн хөгжлийн ордон, 202 тоот

Цэцэрлэгийн сургалтын хөтөлбөрийг үнэлж сайжруулах нь

Явцын болон үр дүнгийн үнэлгээ

Ажиглалтад тавигдах шаардлага

Нийслэлийн сургагч багш нар

12.00-14.30

Төрийн бус өмчийн цэцэрлэг

Эрхлэгч

15.00-17.30

Төрийн болон төрийн бус

өмчийн цэцэрлэг

Арга зүйч

 

ЕРӨНХИЙ Б ОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ХӨГЖМИЙН БАГШ НАР

5

2019.08.27-30

09.00-17.00

Хөгжмийн багш нар

СБД 45 дугаар сургууль

"Сургалтын хөтөлбөрийг дэмжих арга зүй"

Бага, суурь боловсролын сайжруулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нь

Сургалтын хөтөлбөрийн баг

2019.09.04

15.00

Хөгжмийн багш нар

Монголын Хүүхдийн

Ордон

"Хүүхдийн найрал дууны хамтлагтай ажиллах арга зүй"

Хүүхдийн найрал дууны шилдэг хамтлаг шалгаруулах уралдаант наадмын заавал дуулах дууг заах арга зүй

НБГ, НСУГ, МНДХолбоо

2019.10.16

10.00

Хөгжмийн багш нар

Монголын Хүүхдийн

Ордон

"Хүүхдийн найрал дууны хамтлагийн дуулах чадварыг хөгжүүлэх нь"

"Хүүхдийн найрал дууны хамтлаг шалгаруулах 27 дахь уралдаант наадам"-ын II шатны шалгаруулалт

НБГ, НСУГ, МНДХолбоо

2018.11.06

14.00

Хөгжмийн багш нар

БГД Шинэ эрин сургууль

"Сургалтыг дэмжих аргууд, түүнийг хэрэглэх нь"

Хөгжмийн хичээлд бүтээлч аргуудыг сонгон хэрэглэх нь

Т.Олоннэмэх

Ш.Ариунчимэг

2019.12.04

14.00

Хөгжмийн багш нар

БЗД 127 дугаар сургууль

"Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй"-д суралцах нь

Photoshop программ ашиглаж сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүйд суралцах нь

Т.Олоннэмэх

Б.Лхагвабаяр

СУРГУУЛИ ЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН Х ӨГЖМИЙН БАГШ НАР

6

2019.08.27-30

09.00-17:00

Хөгжмийн багш нар

Дүүрэг тус бүр дээр

"Сургалтын хөтөлбөрийг дэмжих арга зүй-1"

Сургуулийн өмнөх боловсролын сайжруулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нь

Сургалтын хөтөлбөрийн баг

2019.09.07

14.00

Хөгжмийн багш нар

Багшийн хөгжлийн ордон

"Сургалтын хөтөлбөрийг дэмжих арга зүй-Хөгжмийн боловсрол"

Сургуулийн өмнөх боловсролын хөгжмийн хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэлт, сайжруулалт

Сургалтын хөтөлбөрийн баг

2019.10.16

10.00

Хөгжмийн багш нар

Монголын Хүүхдийн

Ордон

"Хүүхдийн найрал дууны хамтлагийн дуулах чадварыг хөгжүүлэх нь"

"Хүүхдийн найрал дууны хамтлаг шалгаруулах 27 дахь уралдаант наадам"-ын II шатны шалгаруулалт

НБГ, НСУГ, МНДХолбоо

2019.11.01

11.00

Хөгжмийн багш нар

СХД 101-р цэцэрлэг

"Бага насны хүүхдийн онцлогт тохирсон сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг хийх арга зүй"

Бага насны хүүхдийн хэмнэлийг хөгжүүлэх боломж

Т.Олоннэмэх Сургагч багш нар

2019.12.06

11.00

Хөгжмийн багш нар

СБД 135 дугаар цэцэрлэг

"Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт" хэлэлцүүлэг

Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, цаашид авах арга хэмжээ

НБГ, БМДИ, СӨБС,

МУБИС

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ГАДААД ХЭЛНИЙ ЗАН -ИЙН АХЛАГЧ НАР

7

2019.10.09

15.00

ЗАН-ийн ахлагч нар

БЗД 48 дугаар сургууль

"Сайжруулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй-I"

Даалгавар боловсруулах арга зүй

Даалгаварт шинжилгээ хийх нь

Т.Сараннэмэх

Сургалтын хөтөлбөрийн баг

Сургагч багш

2019.11.13 15:00

ЗАН-ийн ахлагч нар

БЗД 48 дугаар сургууль

"Сайжруулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй-II"

Даалгаварт суурилсан ээлжит хичээлийн төлөвлөлт

2019.12.11

15.00

ЗАН-ийн ахлагч нар

БЗД 48 дугаар сургууль

"Сайжруулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй-III"

Суралцахуйг дэмжих аргуудыг сургалтад хэрэглэх нь

ЕРӨНХИ Й БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ БАГШ НАР Methodology workshop Series

8

2019.09.18

15.00-17.00

Сургуулиас 1 багш

Америкийн соёл мэдээллийн төв Нацагдоржийн номын сан

Effective Communication in Education

This session will overview communication and further explores communicating in relationships, developing effective communication skills, and constructing a teacher toolbox of activities that foster effective communication.

Facilitator:

Diane Larson Freeman

2019.10.02

15.00-17.00

Сургуулиас 1 багш

Америкийн соёл мэдээллийн төв Нацагдоржийн номын сан

Techniques and Principles in Language Teaching

Participants will discuss techniques and principles and try them with different activities.

Facilitator:

Diane Larson Freeman

2019.10.30

2019.10.16

15.00-17.00

Сургуулиас 1 багш

Америкийн соёл мэдээллийн төв Нацагдоржийн номын сан

Paying it Forward: Designing

Activities for Other English

Teachers

Participants will work collaboratively to create and design review activities for units in the Mongolian secondary school textbooks. They will then post these activities on a website for teachers across Mongolia to use.

Facilitator: Scott Poteet

2019.10.30

15.00-17.00

Сургуулиас 1 багш

Америкийн соёл мэдээллийн төв Нацагдоржийн номын сан

From Concept to Conclusion: A

Flexible Approach to Process

Writing

Participants will explore a flexible system of teaching process writing from start to finish, where teachers practice writing a haiku

Facilitator: Byron Wright

2019.11.13

15.00-17.00

Сургуулиас 1 багш

Америкийн соёл мэдээллийн төв Нацагдоржийн номын сан

The Poster Carousel

Participants will practice useful techniques that build confidence in using English successfully towards communicative ends.

Facilitator: Scott Poteet

2019.11.27

15.00-17.00

Сургуулиас 1 багш

Америкийн соёл мэдээллийн төв Нацагдоржийн номын сан

Accents and Accuracy: Practical

Activities for Teaching

Pronunciation

Participants will explore approaches, activities, and resources for more effective pronunciation instruction & develop activities that they can use in their own classrooms.

Facilitator: Byron Wright

2019.12.11

15.00-17.00

Сургуулиас 1 багш

Америкийн соёл мэдээллийн төв Нацагдоржийн номын сан

Using News Stories and Current Events in the EFL Classroom

Participants will practice adapting articles for the appropriate level of the learners in our class and see how current event articles can supplement and support the language points covered in class. The facilitators will provide some methods, materials, and resources that teachers can use to make speaking practice fun and worthwhile.

Facilitators: Scott Poteet & Byron Wright

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ОРОС ХЭЛНИЙ БАГШ НАР

 

2019.10.16

15.00

Орос хэлний багш нар

БГД ЭУЦС -78

"Сайжруулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй-I"

Даалгавар боловсруулах арга зүй

Даалгаварт шинжилгээ хийх нь

Т.Сараннэмэх

Сургалтын хөтөлбөрийн баг

9

 

 

 

 

 

Сургагч багш

2019.11.13

15.00

Орос хэлний багш нар

БГД ЭУЦС -78

"Сайжруулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй-II"

Даалгаварт суурилсан ээлжит хичээлийн төлөвлөлт

Т.Сараннэмэх

Сургалтын хөтөлбөрийн

баг

Сургагч багш

2019.12.11

15.00

Орос хэлний багш нар

БГД ЭУЦС -78

"Сайжруулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй-III"

Суралцахуйг дэмжих аргууд, түүнийг хэрэглэх нь

Т.Сараннэмэх

Сургалтын хөтөлбөрийн

баг

Сургагч багш

ЕРӨНХИЙ БОЛО ВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БИЕ ИЙН ТАМИРЫН БАГШ НАР

11

2019.09.19

15.00

СӨБ-ын биеийн тамирын багш нар

СБД 4 дүгээр сургууль

"БСШУСЯ-наас баталсан бодлого, шийдвэрүүдийн танилцуулга"

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулга, суралцахуйн зорилтын сайжруулсан хувилбарын танилцуулга Шинээр гарсан эрх зүйн баримт бичиг

А. Гантулга

Сургагч багш

2019.09.26 15.00

ЗАН-ийн ахлагч нар

ХУД 15 дугаар сургууль

“Сургалтын хөтөлбөрийн

хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх

арга зүй”-l

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулга, суралцахуйн зорилтын сайжруулсан хувилбар

А. Гантулга

Сургагч багш

2019.10.17

15.00

СӨБ-ын биеийн тамирын багш нар

СБД 4 дүгээр сургууль

"Хүн амын бие бялдрын түвшин тогтоох сорил, шинэчлэл"

Хүн амын бие бялдрын түвшин тогтоох сорил, түүнийг авах аргачлалыг боловсронгуй болгох

А. Гантулга

Сургагч багш

2019.10.24

15.00

ЗАН-ийн ахлагч нар

ХУД 15 дугаар сургууль

“Сургалтын хөтөлбөрийн

хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй”-ll

Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын биеийн тамирын хөтөлбөрийн суралцахуйн зорилтыг гүйцэтгэл, нөхцөл, шалгуураар шинжлэх

А. Гантулга

Сургагч багш

2019.11.14

15.00

СӨБ-ын биеийн тамирын багш нар

СБД 4 дүгээр сургууль

"Хүүхдийн бие бялдрыг хөгжүүлэх нь"

Хурд, хүчний чанаруудыг хөгжүүлэх арга замууд

А. Гантулга

Сургагч багш

2019.11.21

15.00

Биеийн тамирын багш нар

ХУД 15 дугаар сургууль

“Сургалтын хөтөлбөрийн

хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх

арга зүй”-lll

Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын биеийн тамирын сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын залгамж холбооны матриц гаргаж, шинжлэх

А. Гантулга

Сургагч багш

2019.12.12

15.00

СӨБ-ын биеийн тамирын багш нар

СБД 4 дүгээр сургууль

"Хүүхдийн бие бялдрыг хөгжүүлэх нь"

Авхаалж самбаа, уян хатны чанаруудыг хөгжүүлэх арга замууд

А. Гантулга

Сургагч багш

2019.12.19

15.00

Биеийн тамирын багш нар

ХУД 15 дугаар сургууль

“Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй”-lV

Ерөнхий боловсролын сургуулийн биеийн тамирын хичээлийн сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй, үнэлгээ, шинэлэг санаа

А. Гантулга

Сургагч багш

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН МОНГОЛ ХЭЛНИЙ БАГШ НАР

10

2019.10.17 14.00 - 17.00

ЗАН-ийн ахлагч нар

ЧД 24 дүгээр сургууль

"Сайжруулсан хөтөлбөрийн агуулгыг хэрэгжүүлэх арга зүй"

Шинээр нэмэгдсэн болон хүнд агуулгыг хэрэгжүүлэх арга зүйд дэмжлэг үзүүлэх

Р.Өлзийхүү

Үндэсний сургагч багш

нар

2019.11.21 14.00 - 17.00

ЗАН-ийн ахлагч нар

ЧД 24 дүгээр сургууль

"Сайжруулсан хөтөлбөр, сурах бичгийн уялдаа холбоо"

Сайжруулсан хөтөлбөр, сурах бичгийн уялдаа холбоог хангах нь

Р.Өлзийхүү

Сурах бичгийн баг

2019.12.05 14.00 - 17.00

ЗАН-ийн ахлагч нар

ЧД 24 дүгээр сургууль

"Даалгаварт суурилсан ээлжит хичээлийн төлөвлөлт боловсруулах"

Даалгаварт суурилсан сургалтын арга зүй ба ээлжит хичээлийн төлөвлөлтийн уялдаа холбоо

Р.Өлзийхүү

Үндэсний сургагч багш

нар

ЕРӨНХИЙ БОЛОВС РОЛЫН СУРГУУЛИЙН ФИЗИК-МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙН БАГШ НАР

12

2019.10.10

15.00 - 18.00

Физикийн багш

21 дүгээр сургууль

Хүндэвтэр сэдвийг хэрэгжүүлэх, бодлого бодох арга зүй

II улирлын сэдвийн агуулгын хүрээнд

МУБИС

2018.11.07 15.00 - 18.00

Физикийн багш

БЗД 21 дүгээр сургууль

"Суралцахуйн зорилт - сурах бичгийн уялдаа холбоог тодорхойлох"

Ахлах, дунд ангийн сурах бичигт шинжилгээ хийх

Зөвлөх багш нар

2018.12.05 15.00 - 18.00

Физикийн багш

БЗД 21 дүгээр сургууль

"Даалгаварт суурилсан сургалтын арга зүй ба ээлжит хичээлийг уялдуулан төлөвлөх"

Тодорхой сэдвийн хүрээнд танилцуулах эзэмшүүлэх

Физикийн сургалтын хөтөлбөрийн баг

2018.10.31 09.00 - 18.00

Мэдээлэл зүйн багш

БЗД 21 дүгээр сургууль

"Програмчлал ба мультимедиа технологи цуврал-2"

Програмчлал ба мультимедиа технологийн ахисан түвшний хэрэглээ

Ирээдүй монгол

ШУТИС

2018.11.01

09.00 - 18.00

Мэдээлэл зүйн багш

БЗД 21 дүгээр сургууль

"Робот технологи цуврал-2"

Програмчлал ба мультимедиа технологийг ахисан түвшинд эзэмшүүлэх

Ирээдүй монгол

ШУТИС

2018.12.05

15.00 - 18.00

Мэдээлэл зүйн багш

БЗД 21 дүгээр сургууль

"Даалгаварт суурилсан сургалтын арга зүй ба ээлжит хичээлийг уялдуулан төлөвлөх"

Тодорхой сэдвийн хүрээнд танилцуулах эзэмшүүлэх

Мэдээллийн технологийн сургалтын хөтөлбөрийн баг

ЕРӨНХИЙ БОЛ ОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН МАТЕМАТИКИЙН БАГШ НАР

13

2019.10.25

14.00 - 17.00

ЗАН-ийн ахлагч нар

СБД 1 дүгээр сургууль

"Сургалтын хөтөлбөрийн

хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй” -II

Дифференциал тэгшитгэл бодох онол, арга зүй

Н.Болдбаатар Зөвлөх багийн гишүүд, сургагч багш нар

2019.11.21

14.00 - 17.00

ЗАН-ийн ахлагч нар

СБД 1 дүгээр сургууль

"Сургалтын хөтөлбөрийн

хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй” -III

Даалгаварт шинжилгээ хийх арга зүй,

Геометрийн хүндэвтэр бодлого бодох арга зүй

Н.Болдбаатар Зөвлөх багийн гишүүд, сургагч багш нар

2019.12.19

14.00 - 17.00

ЗАН-ийн ахлагч нар

СБД 1 дүгээр сургууль

"Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй” - IY

Сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг оновчтой ашиглах нь Сургуулийн болон ЗАН-ийн үйл ажиллагааны туршлагатай танилцах

Н.Болдбаатар Зөвлөх багийн гишүүд, сургагч багш нар

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ХИМИ, БИОЛОГИ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАГШ НАР

14

2019.10. 16

15.00

Хими, Биологи,

Эрүүл мэндийн багш нар

БГД 73 дугаар сургууль

Хими, биологи, эрүүл мэндийн багш нарын нэгдсэн сургалт

2019-2020 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, шинээр гарсан тушаал, журам болон цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

Даалгаварт суурилсан сургалтын арга зүй ба ээлжит хичээл төлөвлөлтийн уялдаа

Ж. Батбилэг

2019.11. 13

15.00

Химийн багш нар

БГД 73-р сургууль

"Бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга зүй, цаг үеийн мэдээлэл"

Сургалтын цөм хөтөлбөрийн ба сайжруулсан суралцахуйн зорилтын харьцуулалт

Суурь, бүрэн дунд боловсролын агуулгын залгамж холбооны матриц гаргаж шинжлэх

Сайжруулсан сургалтын цөм хөтөлбөр, сурах бичгийн уялдаа холбоо

Ж. Батбилэг

2019.11. 20

15.00

Биологийн багш нар

СБД ӨЗБЛАС

"Бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга зүй, цаг үеийн мэдээлэл"

Сургалтын цөм хөтөлбөрийн ба сайжруулсан суралцахуйн зорилтын харьцуулалт

Суурь, бүрэн дунд боловсролын агуулгын залгамж холбооны матриц гаргаж шинжлэх

Сайжруулсан сургалтын цөм хөтөлбөр, сурах бичгийн уялдаа холбоо

Ж. Батбилэг

2019.11. 27

15.00

Эрүүл мэндийн багш нар

СБД 45 дугаар сургууль

"Бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга зүй, цаг үеийн мэдээлэл"

Сургалтын цөм хөтөлбөрийн ба сайжруулсан суралцахуйн зорилтын харьцуулалт

Суурь, бүрэн дунд боловсролын агуулгын залгамж холбооны матриц гаргаж шинжлэх

Сайжруулсан сургалтын цөм хөтөлбөр, сурах бичгийн уялдаа холбоо

Ж. Батбилэг

2019.12. 04

15.00

Химийн багш нар

БГД 73 дугаар сургууль

"Бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга зүй, цаг үеийн мэдээлэл"

Төрөлжсөн олимпиад болон элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бэлтгэх, ахисан түвшний бодлого бодох арга зүй

Ж. Батбилэг

2019.12. 11 15:00

Биологийн багш нар

СБД ӨЗБЛАС

"Бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга зүй, цаг үеийн мэдээлэл"

Төрөлжсөн олимпиад болон элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бэлтгэх, ахисан түвшиний бодлого бодох арга зүй

Ж. Батбилэг

2019.12. 18

15.00

Эрүүл мэндийн багш нар

СБД 45 дугаар сургууль

"Бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга зүй, цаг үеийн мэдээлэл"

Онол, арга зүйн хувьд хүндэвтэр сэдвүүдийн үнэлгээний даалгавар боловсруулах, ажлын хуудас бэлтгэх

Ж. Батбилэг

2020.01. 15

15.00

Хими, Биологи,

Эрүүл мэндийн багш нар

БГД 73 дугаар сургууль

Хими, биологи, эрүүл мэндийн багш нарын нэгдсэн сургалт

2018-2019 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлан, цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

Ж. Батбилэг

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГА АНГИЙН БАГШ НАР

15

2019.08.27-30

9.00-17.30

Баянгол дүүргийн бага

ангийн багш нар, сургалтын менежерүүд

БГД 38 дугаар сургууль

"Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх

арга зүй"

Бага боловсролын монгол хэл, математик, хүн орчин, хүн байгаль, хүн нийгмийн сайжруулсан хөтөлбөрийн зорилго, зорилт, агуулга, арга зүй, үнэлгээг хэрэгжүүлэх арга зам, "Иргэний ѐс зүйн боловсрол" хичээлийн агуулга арга зүйн танилцуулга хийх

БСШУСЯ, БМДИ, БХ, БГД-ийн БХ-ийн

мэргэжилтэн

А.Отгонжаргал,

БЗД-ийн БХ-ийн мэргэжилтэн

М.Пүрэвжаргал, СХД-ийн БХ-ийн

мэргэжилтэн

Б.Март,

ХУД-ийн БХ-ийн

мэргэжилтэн

Д.Чинбаатар,

СБД-ийн БХ-ийн

мэргэжилтэн

Г.Нямсүрэн,

ЧД-ийн БХ-ийн мэргэжилтэн Н.Дамиран Үндэсний сургагч багш нар

Баянзүрх дүүргийн бага

ангийн багш нар, сургалтын менежерүүд

БЗД 33, 48 дугаар сургууль

Сүхбаатар дүүргийн бага

ангийн багш нар, сургалтын менежерүүд

СБД 6 дугаар сургууль

 

Сонгинохайр хан дүүргийн

бага ангийн багш

нар, сургалтын менежерүүд

СХД Ирээдүй III бага сургууль

Хан-Уул дүүргийн бага

ангийн багш нар, сургалтын менежерүүд

ХУД 18 дугаар сургууль

Чингэлтэй дүүргийн бага

ангийн багш, сургалтын менежерүүд

ЧД 17 дугаар сургууль

ЕРӨН ХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГА АНГИЙН ЗААХ АРГЫН НЭГДЛИЙН АХЛАГЧ НАР

16

2019.09.20

14.00

Бага ангийн заах аргын нэгдлийн ахлагч нар

Эрдмийн Өргөө цогцолбор

сургуулийн Б байрны

Урлаг зааланд

Сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүй-1

Сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга замууд

БМДИ, БХ,

Үндэсний сургагч багш нар

2019.10.18

14.00

Сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүй-2

Нэгж, ээлжит хичээлийн төлөвлөлт, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, суралцахуйн удирдамжийн уялдаа холбоо

БМДИ, БХ,

Үндэсний сургагч багш нар

2019.11.22

14.00

Сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүй-3

Суралцахуйн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд сургалтын аргыг оновчтой сонгох нь

БМДИ, БХ,

Үндэсний сургагч багш нар

2019.12.19

14.00

Сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүй-4

Суралцахуйн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд мэдээлэл харилцааны технологийг ашиглах нь

БМДИ, БХ,

Үндэсний сургагч багш нар

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТҮҮХ, НИЙГЭМ, ГАЗАР ЗҮЙ, ИРГЭНИЙ ЁС ЗҮЙН

БОЛОВСРОЛЫН БАГШ НАР

17

2019.09.24

14.30 - 18.00

Түүх, Нийгмийн багш нар

БЗД. 97-р сургууль

"Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй-1"

Түүх, нийгэм судлал хичээлийн жилийн болон нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй

НБГ Үндэсний сургагч багш нар

2019.10.01

14.30 - 18.00

Газарзүйн багш нар

БЗД. 48-р сургууль

"Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй-2"

Газарзүйн хичээлийн жилийн болон нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй

НБГ Үндэсний сургагч багш нар

2019.10.15

14.30 - 18.00

Иргэний ёс зүйн боловсролын багш нар

БЗД. 84-р сургууль

"Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй-3"

Иргэний ёс зүйн боловсрол хичээлийн жилийн болон нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй

Нийслэлийн

Боловсролын газар

2019.10.22

14.30 - 18.00

Нийгэм судлалын сонгон судлах хичээлийн багш

СБД 16-р сургууль

Социологи, логик

Нийгэм судлалын сонгон судлах хичээлийн агуулга арга зүй

Нийслэлийн

Боловсролын газар,

МУБИС

2019.11.05 14.30 - 18.00

Түүх, нийгэм судлал, иргэний ёс зүйн боловсрол, газарзүйн багш

Багшийн хөгжлийн ордон 202 тоот

"Илтгэл бичих арга зүй"

2019 оны шилдэг илтгэлүүд

НБГ, Шилдэг илтгэгчид

2019.11.19 14.30 - 18.00

Газарзүйн багш нар

БГД 73 дугаар сургууль

"ArcGIS программ"

ArcGIS программыг газарзүйн сургалтад хэрэглэх нь

НБГ, ХУД-ийн

63-р сургуулийн багш

Г. Төмөрцоож

2019.12.03 14.30 - 18.00

Түүх, нийгмийн багш нар

СХД Ирээдүй I ахлах с

"Цахим хичээл"

Түүх, нийгмийн сургалтад цахим хичээл боловсруулан ашиглах

НБГ, СХД-ийн

67-р сургуулийн багш

Цагаанцоож

2019.12.10 14.30 - 18.00

Түүх нийгэм, газарзүйн багш нар

Багшийн хөгжлийн ордон 202 тоот

"Блумын таксономийн үнэлгээний арга"

Блумын таксономийг түүх, нийгэм, газарзүйн хичээлд ашиглах боломжийг судалсан байдал

СХД Ирээдүй II ахлах сургуулийн багш Б. Мөнхболор

 

ЕР ӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ ЫН СУРГУУЛИЙН ДҮРСЛЭХ УР ЛАГ, ДИЗАЙН ТЕХНОЛОГИЙН БАГШ НАР

18

2019.10.10

15.00-18.00

Дүрслэх урлаг, дизайн

технологийн багш нар.

ЧД 39 дүгээр сургууль

Сайжруулсан хөтөлбөрийг сургалтад хэрэглэх боломжууд, шийдвэрлэх арга зам

Сайжруулсан хөтөлбөрийг сургалтад хэрэглэх арга замуудыг судлах

Г.Хантэнгэр

Сургагч болон арга зүйч багш нар

2019.11.21

15.00-18.00

Дүрслэх урлаг, дизайн

технологийн багш нар.

ЧД 23 дугаар сургууль

Сайжруулсан хөтөлбөрийг сургалтад хэрэгжүүлэх явцад

үүссэн бэрхшээл, гарах арга зам

Сайжруулсан хөтөлбөрийг сургалтад хэрэглэх явцад үүссэн бэрхшээлийг дүгнэн гарах арга замыг тооцох

Г.Хантэнгэр

Сургагч болон арга зүйч багш нар

2019.12.26

15.00-18.00

Дүрслэх урлаг, дизайн

технологийн багш нар.

ЧД 50 дугаар сургууль

2019 оны хичээлийн эхний хагас жилийн дүгнэлт, хичээлийн жилийн II хагасын хөтөлбөр төлөвлөгөө

2019-2020 оны хичээлийн жилийн II хагасын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулах

Г.Хантэнгэр

Сургагч болон арга зүйч багш нар

Сэтгэгдлүүд  
АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.
Мэдээний сэтгэгдэлд hud.edub.edu.mn хариуцлага хүлээхгүй.
 
 
Сургалтын менежерүүдэд:2020 оны Элсэлтийн ерөнхий шалгалт зохион байгуулах чиглэлийн дагуу албан бичигтэй танилцана уу. Чиглэлийг эцэг эх, асран хамгаалагч нарт цахимаар дамжуулан суралцагч бүрт хүрсэн эсэхэд хяналт тавьж ажиллана уу.
2020-02-01 00:17
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНААЧИЛГААР НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГҮҮД “ХОТЫН СОЁЛ” МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГТАЙ БОЛЛОО
2020-01-31 23:44
2019-2020 ОНЫ СҮҮЛИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН СУРГАЛТ СЕМИНАРЫН ХУВААРЬ
2020-01-31 23:38
ЕБС, СӨБ-ЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДЫН АНХААРАЛД
2020-01-31 23:26
СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР
2019-12-03 20:47
БОЛОВСРОЛЫН БИЧИГ БАРИМТ ОЛГОХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ 2019
2019-05-15 23:11
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙДЫН A/156 дугаар ТУШААЛ /СУУРЬ, БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИГЧДЭД БОЛОВСРОЛЫН БАРИМТ БИЧИГ ОЛГОХ, ДҮЙЦҮҮЛЭХ ЖУРАМ/
2019-05-15 23:02
БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭМЛЭХ, СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ НӨХӨН ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
2019-05-15 19:25
эмч нарын сургалт
2018-05-29 22:26
ТӨРӨЛЖСӨН БОЛОН ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
2018-05-22 20:44
НИЙСЛЭЛИЙН ЕБС-ИЙН СУРАЛЦАГЧДЫН ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ
2018-04-27 12:58
Сургалтын менежер, 9.12-р ангитай анги удирдсан багш нарт
2018-04-25 09:52
2017-2018 оны хичээлийн жилд “Багшлах эрх олгох” ажлыг зохион байгуулах заавар
2018-04-25 09:50
“БИД ЭРЧИМ ХҮЧЭЭ ХЭМНЭЖ ЧАДНА” ХҮҮХДИЙН ГАР ЗУРГИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ
2018-04-04 20:57
Моннис 20 жил-Ногоон төгөл
2018-04-03 22:45
4-5 настай хүүхдийн үндэсний бөхийн барилдааны удирдамж
2018-03-16 11:27
музей үзэх тухай
2018-03-01 18:29
Онол практикийн V бага хуралд илтгэл хэлэлцүүлэх тухай
2018-01-06 15:14
5, 10, 15 дахь жилдээ ажиллаж буй ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарь
2018-01-06 15:12
2018 оны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамрагдах багш, ажилтнуудын мэдээллийг хүргэж байна
2018-01-06 15:04
 
http://chdedu.blogspot.com
  • өнөөдөр1120
  • өчигдөр1258
  • нийт1624839